Viðbragðs- og rýmingaráætlun Giljaskóla

Viðbragðs- og rýmingaráætlun Giljaskóla – viðbrögð við hættuástandi.

Í viðbragðsáætlun Giljaskóla er gerð grein fyrir viðbrögðum við hættuástandi og hlutverkum starfsfólks og öryggisráðs þegar hættuástand er yfirvofandi eða hefur komið upp.

Hlutverk öryggisráðs Giljaskóla er að:

 • taka saman upplýsingar um viðbragðsáætlun Giljaskóla í sérstaka möppu og uppfæra þær upplýsingar eftir þörfum
 • gera áætlanir um hvernig bregðast skuli við náttúruhamförum
 • sjá um verkstjórn ásamt skólastjórnendum ef hættuástand vofir yfir eða hefur komið upp
 • standa að og skipuleggja fræðslu um viðbragðsáætlunina fyrir starfsfólk skólans
 • vinna rýmingaráætlun þar sem kveðið er á um hvernig skuli standa að brunaæfingum
 • kynna áætlanir Akureyrarbæjar sem fjalla um viðbrögð skóla þegar eitthvað er að veðri og færð
 • kynna áætlanir Almannavarna, m.a. um viðbrögð í jarðskjálftum og varnir gegn smitsjúkdómum í heimsfaraldri
 • vinna kynningarefni/glærur sem kennarar nota til að kynna nemendum aðalatriði rýmingaráætlunar og annarra áætlana.

Fastir fundir öryggisráðs eru í september ár hvert. Farið er yfir áætlanir, gagnabanka, hugmyndir um fræðslu, brunaæfingar dagsettar og síðasta skólaár gert upp. Aðrir fundir eru boðaðir þegar tilefni er til en ráðið hittist a.m.k. einu sinni á hvorri önn.

Öryggismappa skal geymd á tveimur stöðum: á skrifstofu skólans og á skrifstofu Frístundar.

Allir starfsmenn eiga að sækja skyndihjálparnámskeið á tveggja til þriggja ára fresti. Á þriggja til fimm ára fresti heldur skólinn eldvarnarnámskeið fyrir alla starfsmenn.

Verkaskipting öryggisráðs

Í öryggisráði 2023 - 2024 sitja eftirfarandi aðilar:

Starfsheiti

Nafn

Sími

Hlutverk

Kennari

Linda Óladóttir

Öryggistrúnaðarmaður

Húsvörður

 

 

Öryggisvörður

Kennari

Sigfús Aðalsteinsson

8621960

Öryggisvörður

Kennari

Ingunn V. Sigmarsdóttir

6612791

Öryggisvörður

Aðrir starfsmenn sem starfa með öryggisráði þegar aðstæður krefja:

Skólastjóri

Elías G. Þorbjörnsson
í fjarveru hans tekur deildarstjóri/staðgengill við hlutverkinu

8686892

Skólastjóri er eini tengiliður við fjölmiðla (aðrir starfsmenn vísa á hann)

Deildarstjóri/staðgengill

Aðalheiður Skúladóttir

8628880

Rýmingarstjóri

Skrifstofustjóri

Elín S. Eyjólfsdóttir

8673935

Yfirumsjón með nemenda- og starfsmannalistum og mætingum

Öryggisráð og áfallateymi Giljaskóla starfa saman þegar svo ber undir.

Samstarfsaðilar öyggisráðs:

Giljaskóli vinnur að forvörnum og viðbrögðum við hættuástandi í samráði við og samkvæmt leiðbeiningum frá almannavörnum, slökkviliði, heilsugæslu og fleiri fagaðilum.

Helstu aðilar eru:

 • Neyðarlínan 112
 •  Öryggismiðstöðin, sími 530 2400
 • Slökkvilið Akureyrar, sími 461 4200
 • Lögreglan á Akureyri, sími 464 7700
 • Heilsugæslustöðina á Akureyri, sími 460 4600
 • Slysadeild Sjúkrahúss Akureyrar, sími 463 0800
 • Almannavarnir, 444 2500, sjá einnig heimasíðuna almannavarnir.is 
 • Farið er yfir tilgang og framkvæmd áætlunar og æfinga á starfsmannafundi í upphafi hvers skólaárs
 • Markmiðið er að hver starfsmaður þekki sitt hlutverk og kunni að bregðast við þegar þörf er á rýmingu eða viðbrögðum við hættuástandi. Í aðdraganda rýmingaræfingar fá starfsmenn leiðbeiningar á fundi og í tölvupósti
 • Nemendur fá upplýsingar og undirbúning fyrir rýmingaræfingu í umsjónartíma
 • Foreldrar fá upplýsingar í tölvupósti frá skólastjóra og með fréttum á heimasíðu skólans. Fréttir um rýmingaræfingar eru sendar heim að æfingu aflokinni.
 • Umsjónarkennarar undirbúa nemendur fyrir rýmingaræfingu og fara yfir kynningarglærur öryggisráðs.

Upplýsingagjöf:

Um efni á kynningarglærum :

 1. Útskýrður tilgangur æfinga
  1. Aukið öryggi og fumlaus viðbrögð þegar hætta steðjar að
  2. Að koma í veg fyrir slys við rýmingu á húsnæðinu – áhersla lögð á að allt sé gert í rólegheitum og nemendur styðji hverjir aðra
  3. Bent á að kort af flóttaleiðum eru staðsett í hverri kennslustofu með leiðbeiningum um hvernig rýming fer fram
  4. Lögð áhersla á mikilvægi þess að halda ró sinni og finna félaga til að fylgja út úr húsinu: „Ekki labba einn”
  5. Útskýrt að ef nemendur eru í eyðum þegar neyðarsírena fer í gang þá eigi þeir að fara sjálfir út á íþróttavöll og gefa sig fram við kennara/aðstoðarskólastjóra sem merkir við þá í manntalinu
  6. Lögð áhersla á að skólatöskur séu skildar eftir þegar rýma þarf húsið. Við rýmingu er ekki hægt að sækja fatnað nemenda
  7. Sagt frá því að þegar út úr húsinu er komið eigi allir að safnast saman á körfuboltavelli norðan skólans og snúi andlitum að skólanum (til suðurs).  Hver kennari heldur utan um sinn hóp
  8. Við raunverulega vá verður mögulega farið í íþróttahús til að fá húsaskjól. Það er ekki gert í hefðbundinni rýmingaræfingu
  9. Kynnt að dagsetning æfingar verður auglýst fyrirfram til bæði starfsmanna og nemenda
  10. Ábending til nemenda um að vera inni á skóm (og jafnvel í yfirhöfnum) þann dag sem æfing fer fram. Eftir æfingu gilda aftur s kólareglur um skófatnað og yfirhafnir.

Fyrirkomulag rýmingaræfingar:

Starfsfólki og nemendum er tilkynnt með eins til tveggja daga fyrirvara að rýmingaræfing verði haldin. Á æfingadegi eiga nemendur að hafa útiskó við hendina og mega einnig hafa yfirhafnir meðferðis í kennslustofum. Æfing fer fram að morgni.

 • Hver starfsmaður ber ábyrgð á að rýma það svæði í húsinu þar sem hann er staddur, taka dyr úr lás, aðgæta salerni og koma nemendum slysalaust út úr húsinu
 • Mikilvægt er að halda ró og aðstoða nemendur við að gera það líka
 • Þegar neyðarsírena (stöðug hringing) fer af stað ber öllum að yfirgefa húsnæðið
 • Rýmingarleiðir eru merktar á kortum í hverri kennslustofu
 • Í hverri kennslustofu er einnig spjald, rautt öðru megin og grænt hinu megin, og tekur kennari spjaldið með sér
 • Kennari í hverjum hópi bendir nemendum á útgönguleið, biður þá um að finna félaga og ganga í pörum út úr húsinu
 • Starfsmenn á öðrum svæðum rýma sín svæði á sama hátt
 • Við bruna eiga allar rafstýrðar hurðir að lokast til að mynda reykhólf. Rafhlöðuknúin neyðarljós eiga að loga þannig að rýmin myrkvist ekki. Ekki fara í gegnum rými þar sem mikill reykur er eða önnur hætta
 • Gætið ávallt að því hvort dyr séu heitar áður en þær eru opnaðar í eldsvoða
 • Þegar út er komið safnast allir saman á körfuboltavelli norðan skólans. Raðir snúa norður-suður og snúa nemendur andlitum í suður, að skólanum. Uppröðun á körfuboltavellinum er þannig að yngstu bekkirnir eru næstir íþróttahúsinu og þeir elstu fjær
 • Kennarar taka manntal í sínum hópum og láta rýmingarstjóra vita þegar allir hafa skilað sér. Er það gert með því að snúa spjöldum, með rauðri og grænni hlið, að rýmingarstjóra. Rautt táknar að ekki hafi allir nemendur skilað sér, grænt að allir séu komnir á sinn stað
 • Allir bíða skilaboða frá rýmingarstjóra eða skólastjóra um að æfingu sé lokið og óhætt sé að fara aftur inn í skólann.
 • Ef ekki er hægt að fara aftur inn í skólahúsnæðið gefur skólastjóri/rýmingarstjóri skilaboð um að allir eigi að leita skjóls í íþróttamiðstöðinni. Þar hafa starfsmenn ofan af fyrir nemendum sem eru sendir heim þegar hægt er.

Þegar æfingu er lokið tekur skólastjóri við öllum ábendingum um hvað hefði betur mátt fara.

Hlutverk starfsmanna við rýmingu:

Allir starfsmennbera ábyrgð á að þekkja sitt hlutverk, halda ró sinni og aðstoða nemendur eftir þörfum. Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að styðja við nemendur sem finna til kvíða og vanlíðunar. Einnig þurfa starfsmenn að hafa ofan af fyrir nemendum á meðan þeir bíða frekari skilaboða og fyrirmæla. Starfsmenn skulu taka allar dyr úr lás á leið út úr húsinu til að auðvelda björgunarstörf.

Kennariber ábyrgð á sínum nemendahópi. Hann tekur nemendaskrá með út úr húsinu, tekur manntal í sínum hópi þegar komið er á körfuboltavöll og upplýsir rýmingarstjóra um nemendur sem vantar. Kennarar eiga að kanna hvort nemendur eru á salernum þegar þeir eiga leið framhjá þeim.

Starfsmenn í Frístundbera ábyrgð á að fylgja út þeim nemendum sem þar eru.

Starfsmenn í mötuneyti og í Dimmuborgum (félagsmiðstöð)bera ábyrgð á að fylgja út þeim nemendum sem eru í félagsmiðstöðinni og í matsal skólans.

Stuðningsfulltrúar og starfsmenn í námsveribera ábyrgð á þeim nemendum sem þeir eru að vinna með hverju sinni.

Ritariber ábyrgð á að hringt sé í slökkvilið, (er orðið sjáfvirkt ) og tekur upplýsingamöppu með út á körfuboltavöll. Í möppunni eru bekkjarlistar sem hægt er að nýta ef kennara vantar þá. Ritari tekur einnig sjúkratösku með út úr húsinu.

Skólahjúkrunarfræðingur tekur sjúkratösku  og teppi með út úr húsinu.

Skólaliðar og umsjónarmaðuraðstoða við rýmingu á sínum svæðum í húsinu. Þeir aðgæta sérstaklega matsal og salerni á 1. hæð og taka læsingar af dyrum ef þarf.

Umsjónarmaður skólans/öryggisvörðurskoðar ásamt skólastjóra brunaboðatöflu til að greina hvar eldur logar.

Skólastjóri/aðstoðarskólastjórihefur yfirsýn og sér um samskipti við slökkvilið og aðra   neyðarstarfsmenn.

Almennir starfsmennfara yfir salerni og önnur rými sem óttaslegnir nemendur kynnu að hafa falið sig í. Þeir aðstoða ennfremur við að taka á móti nemendum með sérþarfir úti á körfuboltavelli.

Viðbragðsáætlun vegna óveðurs

Skólinn starfar svo lengi sem starfsfólk og nemendur komast til starfa vegna veðurs. Ef óveður raskar skólastarfi berast tilkynningar um það til foreldra í fjölmiðlum og með tilkynningum frá skólanum á heimasíðu og með sendingum úr mentor (tölvupóstur). Þegar röskun verður á skólastarfi vegna veðurs fylgir Giljaskóli aðgerðaráætlun frá skóladeild Akureyrarbæjar:

 • Meginreglan er sú að leik- og grunnskólar eru opnir nema lögregla gefi út tilmæli um að fólk sé ekki á ferli
 • Ef skólahald fellur niður þá sendir skóladeild tilkynningu þess efnis á RÚV og Bylgjuna fyrir kl. 7:00 að morgni
 • Öllum skólum ber að setja tilkynningu á heimasíðu í þeim tilfellum sem tvísýnt er með veður og færð eða þegar skólahald er fellt niður. Einnig skulu skólar senda út póst í gegnum Námfús með sömu tilkynningu
 • Við tvísýnar aðstæður sem geta verið breytilegar eftir bæjarhlutum þá er það ávallt foreldra / forráðamanna að meta hvort þeir treysti börnum sínum í skóla
 • Ef skólahaldi er ekki aflýst er tryggt að starfsfólk sé til staðar á auglýstum skólatíma í öllum skólum. Börn sem koma í skólann eru ekki send heim áður en skólatíma lýkur.

Ef öskufall truflar daglegt líf gildir sama viðbragðsáætlun og ef um óveður er að ræða.

Viðbragðsáætlun vegna inflúensufaraldurs

Viðbragðsáætlun vegna inflúensufaraldurs er unnin í samræmi við við lög um almannavarnir nr. 82/2008 og lög um sóttvarnir nr. 19/1997. Áætlunin er í samræmi við Landsáætlun vegan heimsfaraldurs inflúensu. Ábyrgð á áætlun þessari er í höndum skólastjóra Giljaskóla. Áætlunin er endurskoðuð á fimm ára fresti og hún er ávallt aðgengileg á heimasíðu skólans.

Viðbragðsáætlun vegna náttúruhamfara

Giljaskóli fylgir leiðbeiningum almannavarna vegna náttúruhamfara svo sem jarðskjálfta, eldgosa og öskufalls.

Öryggisráð beinir árlega tilmælum til kennara að upplýsa nemendur um viðeigandi viðbrögð við hörðum jarðskjálfta. Þær leiðbeiningar sem gefnar eru byggja á leiðbeiningum frá almannavörnum ríkisins. 

Ef það verður jarðskjálfti hafið þá eftirfarandi í huga:

 • Í jarðskjálfta getur verið hættulegt að hlaupa út úr byggingu. Reynið frekar að leita skjóls og vera
 • kyrr á öruggum stað innandyra, t.d. úti í horni við burðarveggi fjarri gluggum.
 • Húsgögn þarf að varast því þau geta hreyfst úr stað.
 • Varist hluti sem detta úr hillum og skápum.
 • Ofnar og kynditæki geta losnað – haldið ykkur fjarri þeim.
 • Lyftur á ekki að nota. Umsjónarmaðurlætur fara yfir lyftur eftir að jarðskjálfti hefur orðið þar sem þær skekkjast oft í jarðskjálfta.
 • Rúður þarf að varast því þær geta brotnað.
 • Gott er að setja á minnið orðaröðina: KRJÚPA – SKÝLA – HALDA.
 • Leiðbeinið nemendum um að leita skjóls undir skólaborðum eða úti í horni við burðarveggi:
 • Fara út í horn við burðarveggi, fara í hurðarop eða fara undir borð:
 • KRJÚPA þar, SKÝLA höfði og HALDA sér ef unnt er.

Ítarefni um viðbrögð við jarðskjálfta á heimasíðu almannavarna:

Forvarnir vegna jarðskjálfta    (http://www.almannavarnir.is/default.asp?cat_id=102)

Viðbrögð við jarðskjálfta    (http://www.almannavarnir.is/displayer.asp?cat_id=103)