Heilsuvernd grunnskólabarna

Heilsuvernd skólabarna í Giljaskóla er á vegum HSN Heilbrigðisstofnun Norðurlands.  Heilsuvernd grunnskólabarna | Heilbrigðisstofnun Norðurlands (hsn.is)

Nýr skólahjúkrunarfræðingur mun hefja störf í ágúst 2024 sem heitir Helga María Hermannsdóttir.
Ekki vitað hver viðverutími hennar verður:

Netfang skólahjúkrunarfræðings er:

 

Heilsuvernd skólabarna er hluti af heilsugæslunni og framhald af ung- og smábarnavernd.

Markmiðið er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Starfsfólk

heilsuverndar skólabarna vinnur í náinni samvinnu við foreldra, skólastjórnendur, kennara

og aðra sem koma að málefnum nemenda með velferð þeirra að leiðarljósi. Farið er með

allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Þjónusta heilsuverndar skólabarna er skráð í rafræna

sjúkraskrá heilsugæslunnar.

Helstu áherslur í heilsuvernd skólabarna eru forvarnir, fræðsla, skimanir og bólusetningar.

Unnið er samkvæmt leiðbeiningum Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu og Embættis

landlæknis um heilsuvernd grunnskólabarna. Heilsuvernd skólabarna (throunarmidstod.is)

 

Heilbrigðisfræðsla

Skipulögð heilbrigðisfræðsla er veitt í öllum árgöngum og er áherslan á að hvetja til

heilbrigðra lífshátta. Eftir fræðslu fá foreldrar upplýsingar í tölvupósti um fræðsluna. Þá gefst

þeim kostur á að ræða við börnin um það sem þau lærðu og hvernig hægt er að nýta það í

daglegu lífi.

1. bekkur – ‚Líkaminn minn‘ - Forvörn gegn kynferðislegu ofbeldi og Hjálmanotkun

2. bekkur – Tilfinningar

3. bekkur – Verkefnabók um 6H heilsunnar (Hamingja, Hollusta, Hreinlæti, Hreyfing, Hvíld)

4. bekkur – Kvíði og Slysavarnir

5. bekkur – Samskipti

6. bekkur – Kynþroski og Endurlífgun

7. bekkur – Endurlífgun og Bólusetningar

8. bekkur – Líkamsímynd og Hugrekki

9. bekkur – Kynheilbrigði og Bólusetning

10. bekkur – Geðheilbrigði, Endurlífgun og Ábyrgð á eigin heilsu

Markmið hverrar fræðslu eftir árgöngum er hægt að sjá á Heilsuveru.

Skimanir

Skimað er fyrir ákveðnum heilbrigðisvandamálum og eru skimanir framkvæmdar í 1., 4., 7.

og 9. bekk. Þær felast í mælingu á hæð, þyngd og sjónskerpu. Nemendur í öðrum árgöngum

eru skimaðir eftir þörfum. Ef frávik reynist í skimun er ávallt haft samband við forráðamann.

Heilsueflandi viðtöl um lífsvenjur og líðan

Þegar skimanir fara fram í 1., 4., 7. og 9. bekk ræðir skólahjúkrunarfræðingur við nemendur

um líðan og lífsvenjur. Markmið viðtalanna er að styrkja vitund nemenda um eigið heilbrigði

og líðan. Einnig að geta gripið til úrræða ef vart verður við vanlíðan eða áhyggjur.

Bólusetningar

Bólusetningum er ætlað að verja einstaklinginn gegn alvarlegum smitsjúkdómum.

Í 7. bekk er bólusett við mislingum-Mislingar | Heilsuvera, hettusótt-Hettusótt | Heilsuvera og rauðum hundum-Rauðir hundar | Heilsuvera (ein sprauta), auk þess eru stúlkur bólusettar gegn HPV-HPV | Heilsuvera (Human papilloma veirum) sem geta valdið leghálskrabbameini.

HPV bólusetning er gefin tvisvar með 6 mánaða millibili.

Í 9. Bekk er bólusett við barnaveiki-Barnaveiki | Heilsuvera, stífkrampa-Stífkrampi | Heilsuvera, kíghóstaKíghósti | Heilsuvera- og mænusótt-Mænusótt | Heilsuvera (ein sprauta).

Áður en kemur að bólusetningu er sendur tölvupóstur til foreldra með upplýsingum um tímasetningu. Gott er að nemendur komi með bólusetningarskírteini sín í skólann þegar bólusetning fer fram.

Hafið samband við skólahjúkrunarfræðing ef:

• Nánari upplýsinga er óskað

• Talið er að barn sé ekki að fullu bólusett

• Óskað er eftir því að barn sé ekki bólusett

Það er á ábyrgð foreldra að láta bólusetja börn sín.

  

Hagnýtar upplýsingar

Veikindi og slys

Ef óhapp eða slys verður á skólatíma sér starfsfólk skólans um fyrstu hjálp. Þurfi nemandi að

fara á heilsugæsluna eða slysadeild skulu foreldrar fara með barninu. Því er mikilvægt að

skólinn hafi öll símanúmer þar sem hægt er að ná í þá á skólatíma barnsins. Ekki er ætlast til

að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt af heilsuvernd skólabarna.

Langveik börn

Mikilvægt er að skólahjúkrunarfræðingur viti af börnum sem eru með fötlun eða langvinnan

og/eða alvarlegan sjúkdóm, s.s. sykursýki, ofnæmi, flogaveiki, blæðingarsjúkdóma eða aðra

alvarlega sjúkdóma. Þessum börnum sinnir heilsuvernd skólabarna í samráði við foreldra.

Lyfjagjafir - Samkvæmt tilmælum landlæknis um lyfjagjafir í grunnskólum eru sérstakar

vinnureglur varðandi lyfjagjafir til nemenda á skólatíma. Dreifibréf Nr. 7/2010. Lyfjagjafir í grunnskólum (landlaeknir.is)

Höfuðlús

Höfuðlús birtist reglulega í skólum landsins og er mikilvægt að foreldrar kembi hár barna

sinna reglulega yfir skólaárið. Rétt er að láta skólann vita ef lús finnst í hári barns og

skólahjúkrunarfræðingur getur leiðbeint varðandi lúsasmit - Höfuðlús | Heilsuvera